سپتیک تانک کاروگیت

5روش انتخاب سپتیک تانک بی هوازی

5 Septic Selection Techniques آموزش انتخاب بهترین تانک های بی هوازی بیولوژیک برای حذف بار آلی فاضلاب برای انتخاب یک سپتیک تانک مورد نیاز ،توجه به 5 نکته ضروریست: 1-اولین نکته ،نوع فاضلاب مورد توجه برای تصفیه. 2-مکان و فضای Read More