فلوکن 260

آنتی اسکالانت/ضد رسوب ممبران

آنتی اسکالانت   ( ضد رسوب ممبران ) آب ورودی به دستکاه اسمز معکوس حاوی نمک های محلول کلسیم ، منیزیم و سایر املاح می باشد .  این نمکهای محلول، در اثر عبور از غشاهای دستکاه اسمز معکوس، با گذشت Read More