تصفیه فاضلاب ،فرایند اکسیداسیون پیشرفته،AOP

تصفیه  فاضلاب به روش فرایند اکسیداسیون  پیشرفته AOP Advanced Oxidation Process یکی دیگر از فرایند های  پیشرفته تصفیه فاضلاب ،استفاده از سیستم های اکسیداسیون می باشد. در این روش از  گونه هایی از ترکیبات اکسیژن برای حذف آلودگی فاضلاب استفاده می Read More