خدمات شرکت شرکت پارس محیط پالا به شرح ذیل می باشد: 

تصفیه فاضلاب

تصفیه آب

پیش تصفیه ها ( سپتیک ها، ایمهاف ها ، سیستمهای پیشرفته UAFB )

تصفیه چربی،روعن و گریس

تصفیه هوا

تهیه تجهیزات تصفیه خانه ها