چربی گیر های DAF

چربیگیر (جدا کننده چربی) بهمراه هوای محلول -DAF

چربی گیر از نوع DAF
DAF TANK

DAF

Dessolved Air Flotation

 

در چربی گیر ها به  روش (DAF)، جداسازي از طريق وارد كردن حبابهاي ريز گاز (معمولاً هوا) به داخل فاز مايع صورت مي‌پذيرد.

حبابهاي هوا به ذرات جامد مي‌چسبند .

نيروي شناوري ذره و حبابهاي گاز بقدري زيادي است كه سبب صعود ذره به سطح مي‌شود .

بدين ترتيب مي‌توان ذراتي را كه چگالي آنها از مايع بيشتر است را نيز به صعود به سطح واداشت.

صعود ذرات با چگالي كمتر از مايع (مانند روغن محلول در آب) را نيز مي‌توان با اين عمل تسهيل كرد.

 بطور كلي فرآيند شناورسازي (در چربی گیر ) از چهار مرحله اساسي تشكيل مي‌شود:

1– توليد حباب (Bubble) در پساب روغني.

2- برخورد بين حبابهاي گاز و قطرات روغن شناور در آب .

3- چسبيدن ذرات روغن به حبابهاي گاز.

4- صعود مجموعه هوا – روغن به سطح آب ،يعني جائيكه روغن (و نيز ذرات جامد معلق همراه آن) از آنجا جمع‌آوري مي‌شوند.

يك سيستم DAF بطور معمول داراي قسمتهاي زير است:

پمپ فشار، سيستم تزريق هوا، مخزن اشباع سازي، رگولاتور فشار (شيرفشارشكن)و مخزن شناورسازي (داراي پخش كننده جريان ورودي).

– روشهاي مختلف اشباع سازي:

در سيستم چربی گیری  DAF ، جهت اشباع سازي پساب از هوا ،آنرا تحت فشار قرار مي‌دهند. تحت فشار قرار دادن پساب به سه روش صورت مي‌گيرد :

1- تحت فشار قرار دادن كل جريان:

در اين سيستم ( چربی گیر ) تمام پساب خام ورودي تحت فشار قرار گرفته و از هوا اشباع مي‌شود .

در اين طرز عمل، نسبت به دو روش ديگر بيشترين مقدار هوا حل مي‌شود .

 نتيجه آن بيشترين احتمال اتصال مناسب بين ذرات و حبابهاي هواست.

اما در اثر اين عمل بدليل نياز به سيستمهاي اشباع سازي بزرگتر احتمال شكستن لخته‌ها، در اثر عملكرد پمپ و همچنين هنگام كاهش فشار بيشتر مي‌شود.

2– تحت فشار قرار دادن قسمتي از جريان:

در اين سيستم ( چربی گیر ) قسمتي از پساب خام ورودي به طرف سيستم تحت فشار منحرف مي‌گردد.

از ميان مزاياي اصلي اين سيستم ،مي‌توان كاهش دادن بهاي پمپاژ، ظرفيت بيشتر سيستم در حمل جريان لخته سازي و كاهش شكستن لخته‌ها را نام برد.

عيب رايج اين سيستم و سيستم اول، قيچي شدن لخته‌ها و يا امولسيوني شدن روغن در هنگامي است كه جريان ورودي دچار كاهش فشار مي‌شود.

در فشارهاي يكسان، مقدار هواي حل شده در اين سيستم نسبت به تحت فشار قرار دادن كل جريان بدليل شدت جريان كمتر پساب كمتر مي‌باشد.

3– تحت فشار قرار دادن جريان برگشتي:

در اين سيستم ( چربی گیر )20 تا 50 درصد پساب تصفيه شده به سيستم تحت فشار برگردانده مي‌شود .

بنابراين از شكسته شدن لخته‌ها و يا امولسيون مجدد روغن در جريان ورودي اجتناب مي‌شود.

بدليل اينكه فشار پيشنهادي براي سيستم اشباع كننده در مراجع مختلف متفاوت مي‌باشد.

لازم است تا مقايسه اي بين اين فشارها و فشارهاي واقعي بكارگرفته شود . 

بررسي‌ها حاكي از بكار بردن فشار 15 الي 40 پاند بر اينچ مربع در صنايع مختلف و فشار ميانگين 56 پاند بر اينچ مربع مي‌باشد.

در بررسي‌هاي مشابه انجام شده، ميزان جريان برگشتي بين 25 تا 58 درصد و بطور متوسط برابر با 37 درصد گزارش شده است.

کلمات مرتبط:
DAF چیست,شناور سازی چیست,قیمت چربی گیر,لیست قیمت پربی گیر,چربی گیر کرج,چربی گیر تهران,چربی گیر اصفهان ,چربی گیر قشم,چربی گیر بندر عباس,چربی گیر کیش,چربی گیر کرمان،چربی گیر اهواز،چربی گیر اراک،چربی گیر شیراز،]vfd ‘dv