تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS (هوادهی ممتد)

EAAS تصفیه فاضلاب

water-treatment-plant.jpg
                                 تصفیه فاضلاب شهری

اجرای سیستم های لجن فعال در ایران به دوره 50 ساله برمی گرددواز اولین روشهای پالایش زیستی مدرن در ایران بشمار می آید.

(Extended Aeration Activated Sludge )

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال یا هوادهی گسترده عمقی

فرآيندلجن فعال – هوادهی ممتد يا گسترده  EAAS

یکی از روش های تصفیه فاضلاب ،بکار گیری فرایند های لجن فعال می باشد.فرایند های لجن فعال در طول تاریخ دستخوش تغییراتی بوده اند که یکی از این تغییرات بوجود آمدن سیستم تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده می باشد.فرایند لجن فعال با هوادهی گسترده تقریبا نزدیک به 100 سال است که مورد استقبال قرار گرفته و از دیگر فرایند های تصفیه فاضلاب کاربرد بیشتری داشته و دارد.به طور کلی در فرآيند تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی گسترده (Extended Aeration) جريان از نوع اختلاط کامل ويا نهرگونه است . مدت زمان ماند هيدروليکی در فرایند لجن فعال به روش هوادهی گسترده ( EAAS ) نيز حدود 18 تا 36 ساعت می باشد. حجم لجن توليدی در اين  فرآيند  تصفیه فاضلاب (EAAS) در مقايسه با سایر فرآيندهای تصفیه فاضلاب به روش  لجن فعال کمتر می باشد.معمولا در سیستم های لجن فعال با هوادهی گسترده میزان لجن تولیدی برابر 2 درصد حجم فاضلاب ورودی به تصفیه خانه در نظر گرفته می شود. علاوه بر اين  لجن بدست آمده از اين  روش تصفیه  (EAAS )پايدار بوده و به خوبی آبگيری و خشک می گردد. همچنين زمان ماند هيدروليکی بالا، تحمل اين  سيستم را نسبت به ايجاد شوک های ناشی از افزايش بار آلی، بيشتر کرده و عمل يکنواخت سازی نيز انجام می شود. در اين  فرآيندشرايط سن لجن حدود 30- 20 روز توصيه شده است.مزيت اصلی اين سيستم عمدتاً بصورت پيش ساخته در مناطقی که  دبی فاضلاب کم است ( m3/d 7500 <) مورد استفاده قرار می گيرد.

 

تلفن های تماس:

34713300 026

33500300 026

09356058552

آدرس ایمیل :

parsmohit.co@gmail.com

 

کلمات مرتبط:
مقالات تصفیه لجن فعال,بررسی تحقیقات تصفیه فاضلاب,لجن فعال چیست,انواع لجن فعال,لجن فعال متعارف,ارزیابی عملکرد لجن فعال,فرایند لجن فعال,لجن فعال به روش هوادهی گسترده,لجن فعال با هوادهی عمقی,لجن فعال قدیمی,روش مدرن لجن فعال,تصفیه فاضلاب کرج,تصفیه فاضلاب اصفهان,تصفیه فاضلاب تهران,تصفیه فاضلاب کرمان,تصفیه فاضلاب کیش,تصفیه فاضلاب قشم,تصفیه فاضلاب خوزستان,تصفیه فاضلاب بندر عباس,تصفیه فاضلاب بندر عباس,تصفیه فاضلاب خوزستان,تصفیه فاضلاب بوشهر

 

Look no further than the captivating escort girls Florence has to offer. These refined and exquisite ladies are dedicated to making your stay truly unforgettable. While Florence is renowned for its history, architecture, and cuisine, the presence of these escort girls adds an extra touch of warmth and allure. With their professionalism, discretion, and commitment to privacy, they are sure to captivate and command attention on your behalf. Booking is effortless and hassle free, allowing you to elevate your journey with the exhilaration and companionship bestowed by Florence escort girls.