پارس محیط پالا در یک نگاه

شرکت پارس محیط پالا  در سال ١٣٨٤ با هدف اجراء کلیه پروژه های آب و فاضلابی کشور تشکيل گرديد.

مديران اين شرکت با سوابق بيش از ١٠  سال خود  افتخار دارند، تا بتوانند در پروژه های  تصفيه خانه های آب و فاضلاب شرکت نمایند . سياستگذاری دولت جمهوری اسلامی ايران و سازمان محيط زيست و همچنين توجه اين شرکت  به حفظ سلامت جامعه و جلوگيری از بروز آلودگيهای زيست محيطی توسط آلاينده های مخاطره آميز ، باعث شده است تا اين شرکت در زمينه سيستمهای تصفيه آب و فاضلاب مجهز به اطلاعات به روز دنيا وتکنولوژیهای مجهز و تجهيزات مدرن گردد. واحد پژوهش شرکت پارس محیط با هدف پيشبرد  صنعت تصفيه آب و فاضلاب کشور عزيزمان ،مطالعات گسترده ای در زمينه تکنولوژيهای روز دنيا و اجرای هر چه بهتر آن آغاز نموده است ، و متخصصين ساخت و توليد اين شرکت در زمينه طراحی ، ساخت و نصب کليه تجهيزات مرتبط با سيويل و تجهيزات تصفيه خانه های آب و فاضلاب و اجراء شبکه های جمع آوری ،انتقال و کليه خدمات Piping مجهز به ابزارآلات مدرن مي باشند . لذا بدينوسيله ،اين شرکت  آمادگی خود را جهت اجراء کليه موارد فوق الذکر بصورت  PC, EPC, Turnkey  با تکنولوژيهای روز دنيا ،طبق استانداردهای مربوطه اعلام می نمايد.

    تکنولوژيهای به روز دنيا، در زمينه سيستمهای تصفيه فاضلاب ،که شرکت پارس محیط می تواند بصورت EPC  اجرا نمايد،عبارتند از :

الف ) سيستم های تصفيه فاضلاب :

١ – سيستم هوادهی ممتد                                        Activated sludge Extended Aeration

٢ – سيستم لجن فعال با بسترمتحرک (معلق)                           Moving Bed Activated Sludge

٣ – سيستم لجن فعال با بستر ثابت            (Attach growth) Fixed Bed Activated sludge  

      ٤ – سيستم منقطعSequence Batch Reactor                                                (SBR )

٥ – سيستم غشايي Membrane Bio Reactor                                                   (MBR)

ب ) سيستم های تصفيه آب شرب :

با توجه به مشکلات عديده کشورهای دنيا ، در خصوص احتصال آب شرب سالم بهداشتی ، و با توجه به خطرات تهديد کننده از سوی آب آشاميدنی ناسالم برای انسان شرکت پارس محیط به منظور رفع مشکلات تهيه و مصرف آب شرب اقدام به واردات سيستم های آب شيرين کن های خانگی و ساخت آب شيرين کن های صنعتی در حجم های بالا نموده است .

p dir=”RTL”