تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با رشد چسبیده با بستر ثابت

IFAS

(Integrated Fixed Activated Sludge )

 

مزايا و نكات مهم راكتور بيولوژيكي هوازي با رشد چسبيده ثابت:

– سيستم راكتور بيولوژيكي تصفیه فاضلاب  با رشد چسبيده با بكارگيري آخرين دستاوردهاي بيوتكنولوژي ساخته مي‌شود.

اين سيستم داراي قابليت كاربري براي تصفيه و سموم‌زدايي كليه فاضلابها و پساب‌هاي خانگي و صنعتي مي‌باشد.

– در سیستم تصفیه فاضلاب به روش (IFAS) محتوي فيلترهاي ثابت مستغرق بيولوژيكي است كه براي هر راكتور جداگانه محاسبه و طراحي مي‌گردند.

– ميانگين ميزان كاهش BOD5 و COD 95% مي‌باشد.

– عدم نياز به لجن برگشتي در مقايسه با سيستم‌هاي متعارف.

– راكتور بيولوژيكي IFAS ( تصفیه فاضلاب )به نحوي طراحي شده كه در مقابل هر يك مترمكعب حجم راكتور (حجم فاضلاب) بيش از 150 مترمربع مساحت بيولوژيكي براي تماس باكتري‌ها با فاضلاب و در نتيجه قدرت پاكسازي بيشتر ايجاد مي‌نمايد.

– هم‌اكنون اين سيستم  تصفیه فاضلاب در بسياري از كشورهاي توسعه يافته دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

– زمان ماند فاضلاب در راكتور IFAS با توجه به غلظت آن حدود 6-4 ساعت است.

–  سيستم تصفیه فاضلاب به روش  IFAS نسبت به سيستمهاي قديمي و متعارف نياز به فضاي بسيار كم دارد. براي مثال فضاي لازم براي نصب راكتوري كه بتواند 100 مترمكعب فاضلاب در روز را پاكسازي نمايد كمتر از 10 مترمربع مي‌باشد در حاليكه در سيستم متعارف حدود 35 مترمربع مي‌باشد.

– هوادهي سيستم  تصفیه فاضلاب IFAS به روش عمقي و از طريق پخش‌كننده‌هاي مخصوص (ديفيوزرها) كه در كف راكتور وجود دارد انجام مي‌گيرد و لذا در مقايسه با سيستمهاي هوادهي سطحي با مشكلات راهبري و نگهداري كمتري مواج است.

– در اين راكتورها از هيچگونه دستگاههاي پيچيده مكانيكي و الكترومكانيكي استفاده نمي‌شود.

– هزينه نگهداري سيستم‌هاي راكتوربيولوژيكي با رشد چسبيده ثابت ( IFAS )بسيار ناچيز بوده و كل زمان مورد نياز براي انجام امر نگهداري يك راكتور در شرايط عادي كمتر از 30 دقيقه در روز مي‌باشد.

Bar and club proprietors manage ID minds an everyday premise. Protected to say, it will take much more to trick their accomplished eyes. This is where you want to begin checking out at the better subtleties of your best fake id states learn more