چربیگیر:

سیستم های تصفیه چربی ،روغن و گریس( چربیگیر) در آب و یا فاضلاب شامل:

 

1-چربی گیر                          API

2- جدا کننده های (چربیگیر)      CPI

3- چربی گیر های                 DAF

4- چربی گیر های                  IGF