تصاویر ساخته های **شرکت پارس محیط پالا ** به شرح ذیل تفکیک شده :

1-تصاویر پکیج های  پیش تصفیه

2- تصاویر پکیج های تصفیه فاضلاب

3- تصاویر پکیج های تصفیه آب

4- تصاویر برخی از تجهیزات مرتبط تصفیه خانه های آب و فاضلاب 

 

تلفن تماس:

026-34707042

026-34705887