آشغالگيرهاو آشغالگیری/SCREENS

آشغالگیر میله ای مکانیکی
BAR SCREEN
آشغالگیر میله ای دوار
ROTARY SCREEN

  آشغالگيري يکی از فرايند های تصفيه فيزيکی مي باشد .

در اين فرايند عمل حذف و جداسازی:

مواد جامد و شناور با قطر هايي بيش از0.5 سانتی متر صورت مي پذيرد.

بنا به ميزان آب و يا فاضلاب ورودی مي توان از آشغالگيرهای دستی و يا مکانيکی استفاده نمود.

معمول ترين نوع آن  آشغالگير دستی (Manual Bar Screen)  است .

آشغالگیر دستیعموما” در تصفيه خانه های کوچک مورد استفاده قرار مي گيرد .

در تصفيه خانه های بزرگ به علت حجم زياد آشغال ها ،الزاما” بايد از آشغالگيرهای مکانيکی، با عملکرد خود کار استفاده نمود.

معمولاً برای جدا کردن مواد درشت و آشغال موجود در فاضلاب ،از آشغالگير استفاده می شود .

آشغالگير درشت برای جدا کردن مواد درشت نظير شاخ و برگ ، بطری وغيره …..استفاده میشود.

آشغالگير متوسط برای جدا کردن مواد نسبتاً درشت بکار می رود .

شرایط استفاده از آشغال گیر ها:

در صورت استفاده از پمپ و ساير تجهيزات مکانيکی ،استفاده از آشغالگير ضروری است.

 فاصله بين ميله های آشغالگير درشت حداقل 2 سانتی متر می باشد.

طريقه تميز نمودن آن به صورت دستی و بوسيله چنگک خواهد بود .

برای ايجاد سطح تماس بيشتر ،اين آشغالگير ها را با زاويه 30 تا 45 درجه نسبت به افق نصب می کنند.

اولين واحد در سيستمهای تصفيه آب و فاضلاب  بعنوان تصفيه فيزيکی مقدماتی آشغالگير ميباشد .

آشغالگير، دستگاهي است که از آسیب زباله ها به تاسيسات تصفيه خانه جلوگیری می کند.

آشغالگير ها به اشکال مختلف و با ابعاد متفاوت ( برحسب مواد درشت و ريز ورودي ) ساخته ميشوند .

معمولا در تصفيه خانه هايي با حجم کاری کمتر از  1000 متـر مکعب فاضلاب ،از آشغالگير های دستی ( درشت و يا ريز ) در کانالهايي با عمق کمتر 2 متر  استفاده ميشود .

 نحوه تميز نمودن آشغالهای موجود بر روی شبکه آشغالگير توسط چنگک دستی انجام ميشود .

به اين دليل به اينگونه آشغالگير ها ، دستی گفته ميشود  .

فاصله بين ميله ها در آشغالگير درشت بين ( 40-100 ) ميليمتر و در آشغالگيرهای ريز بين ( 10-30 ) ميليمتر در نظر گرفته ميشود  .

زاويه استقرار اين گونه آشغالگيرها در کانال سيال ( آب و يا فاضلاب ) معمولاً بين 45 -60 درجه ميباشد .

ميزان حذف مواد معلق در اين گونه آشغالگيرها بين ( 2-3 ) ميليگرم در ليتر می باشد.

 حذف BOD بين ( 3-7 ) ميليگرم در ليتر در نظر گرفته ميشود .

سرعت عبوری فاضلابی بين ( 0.3- 0.9 ) متر در ثانيه بايد در نظر گرفته شود .

از آشغالگير مکانيکی نيز با توجه به نوع و مقدار فاضلاب استفاده می شود .

تلفن تماس:
026-34707042
09356058552
کلمات مرتبط:
آشغالگیر دستی،آشغاگیر،آشغلگیر مکانیکی،آشغالگیر میله ای ، آشغاگیر سبدی،آشغالگیری،آشغالگیرکرج،آشغالگیراصفهان، آشغالگیرتهران،آشغالگیرقزوین،آشغالگیراراک،آشغالگیراهواز،آشغالگیربوشهر،آشغالگیرکرمان،آشغالگیرسنندج،آشغالگیرشیراز،آشغالگیرمشهد