آشغالگيرهاو آشغالگیری/SCREENS

آشغالگیر میله ای مکانیکی
BAR SCREEN
آشغالگیر میله ای دوار
ROTARY SCREEN

  آشغالگيري يکی از فرايند های تصفيه فيزيکی مي باشد .

در اين فرايند عمل حذف و جداسازی:

مواد جامد و شناور با قطر هايي بيش از0.5 سانتی متر صورت مي پذيرد.

بنا به ميزان آب و يا فاضلاب ورودی مي توان از آشغالگيرهای دستی و يا مکانيکی استفاده نمود.

معمول ترين نوع آن  آشغالگير دستی (Manual Bar Screen)  است .

آشغالگیر دستیعموما” در تصفيه خانه های کوچک مورد استفاده قرار مي گيرد .

در تصفيه خانه های بزرگ به علت حجم زياد آشغال ها ،الزاما” بايد از آشغالگيرهای مکانيکی، با عملکرد خود کار استفاده نمود.

معمولاً برای جدا کردن مواد درشت و آشغال موجود در فاضلاب ،از آشغالگير استفاده می شود .

آشغالگير درشت برای جدا کردن مواد درشت نظير شاخ و برگ ، بطری وغيره …..استفاده میشود.

آشغالگير متوسط برای جدا کردن مواد نسبتاً درشت بکار می رود .

شرایط استفاده از آشغال گیر ها:

در صورت استفاده از پمپ و ساير تجهيزات مکانيکی ،استفاده از آشغالگير ضروری است.

 فاصله بين ميله های آشغالگير درشت حداقل 2 سانتی متر می باشد.

طريقه تميز نمودن آن به صورت دستی و بوسيله چنگک خواهد بود .

برای ايجاد سطح تماس بيشتر ،اين آشغالگير ها را با زاويه 30 تا 45 درجه نسبت به افق نصب می کنند.

اولين واحد در سيستمهای تصفيه آب و فاضلاب  بعنوان تصفيه فيزيکی مقدماتی آشغالگير ميباشد .

آشغالگير، دستگاهي است که از آسیب زباله ها به تاسيسات تصفيه خانه جلوگیری می کند.

آشغالگير ها به اشکال مختلف و با ابعاد متفاوت ( برحسب مواد درشت و ريز ورودي ) ساخته ميشوند .

معمولا در تصفيه خانه هايي با حجم کاری کمتر از  1000 متـر مکعب فاضلاب ،از آشغالگير های دستی ( درشت و يا ريز ) در کانالهايي با عمق کمتر 2 متر  استفاده ميشود .

 نحوه تميز نمودن آشغالهای موجود بر روی شبکه آشغالگير توسط چنگک دستی انجام ميشود .

به اين دليل به اينگونه آشغالگير ها ، دستی گفته ميشود  . Can you expand on your real estate purchase? buy-my-house.org assists large buyers in locating the best deals on private real estate. The agreement should be implemented. The primary objective is to establish your identity and goals. Our real estate agents will assist you in finding tenants for your home. Using quality advertisements and photographs, individuals can sell their properties. A business transaction has a greater chance of being profitable with assistance in negotiations and documentation. Visit https://www.buy-my-house.org/kentucky/.

فاصله بين ميله ها در آشغالگير درشت بين ( 40-100 ) ميليمتر و در آشغالگيرهای ريز بين ( 10-30 ) ميليمتر در نظر گرفته ميشود  .

زاويه استقرار اين گونه آشغالگيرها در کانال سيال ( آب و يا فاضلاب ) معمولاً بين 45 -60 درجه ميباشد .

ميزان حذف مواد معلق در اين گونه آشغالگيرها بين ( 2-3 ) ميليگرم در ليتر می باشد.

 حذف BOD بين ( 3-7 ) ميليگرم در ليتر در نظر گرفته ميشود .

سرعت عبوری فاضلابی بين ( 0.3- 0.9 ) متر در ثانيه بايد در نظر گرفته شود .

از آشغالگير مکانيکی نيز با توجه به نوع و مقدار فاضلاب استفاده می شود .

تلفن تماس:
026-34707042
09356058552
کلمات مرتبط:
آشغالگیر دستی،آشغاگیر،آشغلگیر مکانیکی،آشغالگیر میله ای ، آشغاگیر سبدی،آشغالگیری،آشغالگیرکرج،آشغالگیراصفهان، آشغالگیرتهران،آشغالگیرقزوین،آشغالگیراراک،آشغالگیراهواز،آشغالگیربوشهر،آشغالگیرکرمان،آشغالگیرسنندج،آشغالگیرشیراز،آشغالگیرمشهد