پیش تصفیه فاضلاب

  پيش تصفيه فاضلاب سیستمهای پیش تصفیه فاضلاب شامل: با توجه به بکار گیری سيستم های اگوی شهری، پيش تصفيه های معمولی و پيش رفته بيولوژيکی ،فاضلاب توليدی را از 40 تا 80 % کاهش داد و سپس به اگوی Read More