تصفیه آب،پولساتور

 Pulsator پولساتور -زلال سازی تصفیه آب با استفاده از زلال سازی با روش پولساتور: در سیستم های تصفیه شیمیایی آب،پس از تزریق مواد منعقد کننده ، نیاز به استفاده از زلال سازی یا ته نشینی مواد بوده که یکی از Read More