تصفیه فاضلاب به روش MBR(ممبرانی)

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش MBR  فرايند تصفیه فاضلاب  MBR يك سيستم تصفيه فاضلاب يكپارچه است كه از تركيب فرايند تصفيه بيولوژيكي (لجن فعال )با يك سيستم ممبراني مستغرق تشكيل شده است . اين فرايند با ادغام واحدهاي ته نشيني Read More