پیش تصفیه فاضلاب به روش UAFB

UAFB Up Flow Anairobic Fixed Bed سيستم راكتوربيولوژيكي  پیش تصفیه فاضلاب بي هوازي به روش  UAFB مخزن  پیش تصفیه UAFB  جهت کاهش بار آلي پساب در شرايط بي هوازي به کار مي رود . راکتورها ی پیش تصفیه  UAFB  داراي فرآيند هضم Read More