تصفیه فاضلاب به روش EAAS

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS (هوادهی ممتد) EAAS تصفیه فاضلاب اجرای سیستم های لجن فعال در ایران به دوره 50 ساله برمی گرددواز اولین روشهای پالایش زیستی مدرن در ایران بشمار می آید. (Extended Aeration Activated Read More