تصفیه فاضلاب به روش USBF( همراه با کیک لجن)

سیستم تصفیه فاضلاب به روش فیلتراسیون با کیک لجن و جریان رو به بالا USBF Up flow Sludge Blanket Filtration معرفي تصفیه فاضلاب به روش USBF:‌ فرآيند تصفیه فاضلاب  USBF حاصل بيش از چهل سال تحقيق، آزمايش و تجارب عملي Read More