تصفیه فاضلاب/حذف فسفر و ازت

تصفیه فاضلاب ، حذف فسفر و ازت در تاسیسات متعارف تصفیه آب وفاضلاب : به روش لجن فعال امکان حذف حدودا”25درصد ازت و40درصد فسفر فراهم میباشد. در صورت نیاز به راندمان حذف بیشتر،لازم است از روشهای دیگر تکمیلی استفاده به Read More