تصفیه آب/نانوکاتالیست‌ها

فناوری‌های مبتنی بر نانوکاتالیست‌ها شامل:    نانوذرات آهن خنثی نانوذرات آهن خنثی (NZVI) برای تصفیه درجا و غیردرجای آب‌های زیرزمینی استفاده می‌شوند. این ماده همزمان یک جاذب و یک عامل احیاکننده است، همچنین موجب می‌شود که آلودگی‌های آلی به ترکیبات Read More