خدمات شرکت

 خدمات شرکت شرکت پارس محیط پالا به شرح ذیل می باشد:  تصفیه فاضلاب تصفیه آب پیش تصفیه ها ( سپتیک ها، ایمهاف ها ، سیستمهای پیشرفته UAFB ) تصفیه چربی،روعن و گریس تصفیه هوا تهیه تجهیزات تصفیه خانه ها