تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب سیستمهای تصفیه فاضلاب : 1-تصفیه فیزیکی:          الف: آشغالگیر ها ( ریز و درشت ) ، ( مکانیکی و دستی ) ب: دانه گیر ها ج: چربی گیر ها ( CPI .API. DAF. IGF . ) 2- تصفیه بیولوژیکی: Read More