تصفیه فاضلاب به روش IFAS(رشد چسبیده)

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با رشد چسبیده با بستر ثابت IFAS (Integrated Fixed Activated Sludge )   مزايا و نكات مهم راكتور بيولوژيكي هوازي با رشد چسبيده ثابت: – سيستم راكتور بيولوژيكي تصفیه فاضلاب  با رشد چسبيده با Read More