تصفیه آب/سختی گیر

Ione Exchange  سختی گير ها یکی از روش های کاهش املاح موجود در تصفیه آب استفاده از سختی گیر های کاتیونی و آنیونی می باشد. سختی گير های رزينی                    Ione Exchange Unit                                                 علل کاربرد سختی گير : به علت Read More