پیش تصفیه ایمهاف تانک

ایمهاف تانک ایمهاف تانک ،اصلاح شده سیستم سپتیک با راندمان بالا تر از 45 درصد. سيستم راكتوربيولوژيكي بي هوازي ايمهاف يکی ديگر از سيستمهای بيهوازی ، سيستم ايمهاف ميباشد . در اين سيستم سعی بر اين شده تا ضعف های Read More