پیش تصفیه فاضلاب به روش UASB

پیش تصفیه فاضلاب به روشUASB (Up Flow Anaerobic Sludge Blanket) یکی از سیستم های پیش تصفیه قابل توجه در تکنولوژی تصفیه بی هوازی راکتور UASB می باشد که در اواخر دهه 70 میلادی در هلند  در خصوص ارتقای سپتیک تانک Read More