فیلتر شنی
فیلتر شنی
بلوئر هوادهی
بلوئر هوادهی

دریچه کشویی

دریچه کشویی
دریچه کشویی
پکیج چربی گیری (DAF)
( DAF (OIL REMOVAL
سیلوی ذخیره دانه
GRIT STORAGE TANK
MECANICAL SCREEN
آشغالگیر مکانیکی

https://betsforcrypto.com