پيش تصفيه فاضلاب

با توجه به  بکار گیری سيستم های اگوی شهری، در صورت تمايل ميتوان با پيش تصفيه های معمولی و پيش رفته بيولوژيکی ،فاضلاب توليدی را از 40 تا 80 % کاهش داد و سپس به اگوی شهری  وارد نمود ، سيستمهای پيش تصفيه پيشنهادی اين شرکت در قالب سيستم های بيهوازی به شرح ذيل ميباشد.

1-سپتیک تانک

2-ایمهاف تانک

3-رشد چسبیدهUAFB