پيش تصفيه فاضلاب

سیستمهای پیش تصفیه فاضلاب شامل:

با توجه به بکار گیری سيستم های اگوی شهری، پيش تصفيه های معمولی و پيش رفته بيولوژيکی ،فاضلاب توليدی را از 40 تا 80 % کاهش داد و سپس به اگوی شهری  وارد نمود ، سيستمهای پيش تصفيه پيشنهادی اين شرکت در قالب سيستم های بيهوازی به شرح ذيل ميباشد.

1-سیستم پیش تصفیه اولیه،  سپتیک تانک

2- سیستم پیش تصفیه ،      ایمهاف تانک

3- سیستم پیش تصفیه مدرن ،     UAFB

4-سیستم پیش تصفیه               UASB

xxx