تصفیه فاضلاب

سیستمهای تصفیه فاضلاب :

1-تصفیه فیزیکی:          الف: آشغالگیر ها ( ریز و درشت ) ، ( مکانیکی و دستی )

ب: دانه گیر ها

ج: چربی گیر ها ( CPI .API. DAF. IGF . )

2- تصفیه بیولوژیکی: الف : بی هوازی ( سپتیک تانکها، ایمهاف ، UASB .UAFB.

UAMB .UABR    )

ب: آنوکسیک

پ: هوازی ( لاگونها ،صافی های چکنده ،متعارف ،هوادهی ممتدEAAS ،رشد چسبیده IFAS.MBBR،)

ج: روشهای مدرن :USBF , AOP , SBR, BIO SHAFT  ,MBR      

 

 

 

 

 

 

 

3- تصفیه شیمیایی:شامل ( مخزن انعقاد ،اخته سازی و ته نشینی )

 

سیستم های تصفیه فاضلاب را می توان با متریال های مختلف و با ابعاد مختلف تولید نمود.

انواع سیستم های تصفیه فاضلاب :

1-   پکیج تصفیه فاضلاب خانگی -خانواری و یا آپارتمانی ( از جنس پلی اتیلن و یا فلزی )

2-   پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی با بار آلودگی کم         ( از جنس پلی اتیلن و یا فلزی )

3-  پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی با بار آلودگی بالا        ( از جنس پلی اتیلن و یا فلزی )