تصفیه فیزیکی آب

water pre treatment 1 

تصفیه فیزیکی آب : به کلیه عملیاتی که در حذف مواد غیر محلول آب بدون دخالت هرگونه مواد شیمیایی رخ می دهد تصفیه فیزیکی آب گفته می شود

معمولا” تصفیه فیزیکی آب جزء پیش تصفیه ها بحساب آمده و پارامتر های شیمیایی و محلول در آب را نمی تواند حذف نماید.

تصفیه فیزیکی آب شامل: آشغالگیری ، دانه گیری ،فیلتراسیون ،سختی گیری ،حذف طعم و بو و ….

در این متن به برخی از موارد تصفیه فیزیکی اشاره می گردد. جهت مشاده بر روی موارد ذیل کلیک نمایید.

فیــــلتر شنی(سند فیلتر) ، سختی گیر ها ، دیو نایزر ها